Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Environmental Focus

ด้วยตระหนักดี
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ตลอดมา GSL จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

GSL ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม โดยการจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ (Waste Ponds) การจัดทำ Carbon Foot Print และนำน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยสามารถลดก๊าชเรือนกระจก โดยวัดเป็นปริมาณคาร์บอนได้มากกว่า 100,000 ตัน/ปี เพื่อนำมาใช้ผลิตพลังงานความร้อน ซึ่งสามารถทดแทนการใช้น้ำมันที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ 100 % และกำจัดมลภาวะทางกลิ่นได้เป็นอย่างดี

environmental-focus2