News & Events

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด ได้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด ได้ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกให้กับพนักงานทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่บริษัทฯ :ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนบุคคลากรในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากโรงพยาบาลครบุรี / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราก ...
Read More

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนันสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับเทศบาลครบุรีใต้

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนันสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับเทศบาลครบุรีใต้ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำหรับประชาชนที่เข้ากักตัว ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล จำนวน 3 จุด คือ วัดหนองหว้า วัดคุ้มครอง ...
Read More

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนันสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราก

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนันสนุนน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราก ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ...
Read More

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนับสนุนเครื่องจักรสำหรับซ่อมแซมคลองส่งน้ำชลประทาน

วันที่ 13-14 กันยายน 2564 บริษัทสนับสนุนรถขุดและรถบรรทุกสิบล้อ สำหรับขุดถอนต้นไม้และซ่อมแซมคลองส่งน้ำบริเวณ RMC กม.35+900 หน้า บริษัท เยนเนรัลสตาร์ช จำกัด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีตะกอนดินทับถมและวัชพืชขวางทางน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพในการส่งน้ำลดลง ...
Read More

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนันสนุนน้ำดื่มจำนวน 20 กล่อง ให้กับเทศบาลครบุรีใต้

บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด สนันสนุนน้ำดื่มจำนวน 20 กล่อง ให้กับเทศบาลครบุรีใต้ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำหรับประชาชนที่เข้ากักตัว ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล จำนวน 3 จุด คือ วัดหนองหว้า วัดคุ้มครอง ...
Read More